Fun vs Work

2015-06-28

If you aren't having fun, then you're doing work.